ระบบ Access Control

บริษัทจำหน่ายและติดตั้ง ระบบ Access Control

ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก สามารถเลือกรูปแบบการขออนุญาตเข้าออกได้หลายวิธี เช่นการตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้รหัส, บัตร และลายนิ้วมือ หรือจะเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น